เที่ยวฝรั่งเศสต้องขอวีซ่าหรือไม่ ข้อมูลวีซ่าฝรั่งเศสทั้งหมดที่คุณควรรู้

รูปโปรไฟล์ของผู้เขียน

โดย Trip Tips

เที่ยวฝรั่งเศสต้องขอวีซ่าหรือไม่ ข้อมูลวีซ่าฝรั่งเศสทั้งหมดที่คุณควรรู้

คุณต้องใช้วีซ่าฝรั่งเศสเมื่อเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสหรือไม่ คุณกำลังวางแผนเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่า หากเป็นเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดและข้อกำหนดของวีซ่าฝรั่งเศสในการเข้าประเทศฝรั่งเศส คู่มือนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่คุณในการขอวีซ่าฝรั่งเศสสำหรับการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้นานแค่ไหน

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ไม่เกิน 90 วันด้วยวีซ่าประเภท Schengen Visa อย่างไรก็ตาม หากคุณวางแผนที่จะพำนักระยะยาว คุณจะต้องขอวีซ่าประเภท National Visa

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้นานแค่ไหน

จุดประสงค์ของวีซ่าประเภท Schengen Visa

 • การศึกษา / การแข่งขัน / การฝึกงาน
 • เหตุผลทางการแพทย์
 • ท่องเที่ยว
 • ธุรกิจ/ทำงาน
 • เยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว
 • การตั้งถิ่นฐานของครอบครัวหรือแฟน
 • วีซ่าเข้าประเทศสำหรับผู้รับประโยชน์ตามข้อตกลงถอนตัว
 • ราชการ

จุดประสงค์ของวีซ่าประเภท National Visa

 • เรียน / ฝึกงาน
 • การตั้งถิ่นฐานของครอบครัวหรือแฟน (ผู้ใหญ่/ผู้เยาว์)
 • Talent Passport – International Talent
 • ราชการ
 • ทำงาน/ธุรกิจ
 • วีซ่ากลับเข้าประเทศ
 • วีซ่าเยี่ยมเยือนต่างๆ
 • อื่นๆ : ทหารผ่านศึก / ออแพร์ / อาสาสมัคร

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส

 1. ลงทะเบียนแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าฝรั่งเศส
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่ายและ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า
 3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสีที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน เห็นหู และคิ้ว ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 6. ใบประกันสุขภาพเดินทางและ อุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 7. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม
 8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
 9. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา
 10. รายการเดินบัญชี ตัวจริงพร้อมสำเนา
 11. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา [ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส, ผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน, ผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา, สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)]
 12. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส

 1. ลงทะเบียนออนไลน์กับตัวแทนรับคำร้องขอวีซ่าบนเว็บไซต์ TLScontact
 2. เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส ด้วยการกรอกรายละเอียดให้ครบ
 3. ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัด เลือกวันและเวลาที่สะดวกจะมายื่นเอกสารที่ศูนย์ของ TLScontact และจำเป็นต้องปรินท์ใบนัดของท่านและนำมาด้วย หากท่านไม่มาตรงตามนัด ท่านต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่
 4. ยื่นเอกสารที่ศูนย์ของ TLScontact การสมัครขอวีซ่าฝรั่งเศสนั้นผู้สมัครต้องมาทำการสมัครด้วยตนเอง ไม่สามารถส่งตัวแทนมายื่นเอกสารแทนได้
 5. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศสและค่าบริการ
 6. รอรับหนังสือเดินทาง คุณจะได้รับ SMS เพื่อให้มารับหนังสือเดินทางที่ ศูนย์ของ TLScontact โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสมาด้วย

*หากไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น
 • ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

ทั้งนี้คุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง

สถานที่ขอวีซ่าฝรั่งเศส

ศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact)

12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 02-838-6688 (วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00 - 16.30น.)

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่าฝรั่งเศส :

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยื่นวีซ่า)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

ค่าใช้จ่ายในการขอยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 3,114 บาท
 • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,557 บาท
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,360 บาท
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,360 บาท
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่าฝรั่งเศส ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สถานทูต เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS 1,360 บาท

โดยสรุปแล้ว การขอวีซ่าฝรั่งเศสไปยังประเทศฝรั่งเศสสามารถเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหากคุณมีเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เมื่อคุณได้รับวีซ่าฝรั่งเศสแล้ว ก็ถึงเวลาจองตั๋วเครื่องบินไปประเทศฝรั่งเศสและเริ่มวางแผนการเดินทางของคุณ อย่าพลาดโอกาสในการสัมผัสกับประสบการณ์ที่ฝรั่งเศส จองตั๋วเครื่องบินและที่พักได้แล้ววันนี้ที่ trip.com

คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที
>
วีซ่าฝรั่งเศส