เที่ยวเบลเยี่ยมต้องขอวีซ่าหรือไม่ ข้อมูลวีซ่าเบลเยี่ยมทั้งหมดที่คุณควรรู้

รูปโปรไฟล์ของผู้เขียน

โดย Trip Tips

เที่ยวเบลเยี่ยมต้องขอวีซ่าหรือไม่ ข้อมูลวีซ่าเบลเยี่ยมทั้งหมดที่คุณควรรู้

คุณต้องใช้วีซ่าเบลเยี่ยมเมื่อเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยมหรือไม่ คุณกำลังวางแผนเดินทางไปเบลเยี่ยมอยู่หรือเปล่า หากเป็นเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดและข้อกำหนดของวีซ่าเบลเยี่ยมในการเข้าประเทศเบลเยี่ยม คู่มือนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่คุณในการขอวีซ่าเบลเยี่ยม เพื่อเดินทางไปเบลเยี่ยม

เบลเยี่ยมอยู่ที่ไหน

ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส มีพื้นที่ 30,689 ตารางกิโลเมตร

ไปเที่ยวประเทศเบลเยี่ยมช่วงไหนดีนะ

ประเทศเบลเยี่ยมมีทั้งหมด 4 ฤดู

ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 2-5 องศาเซลเซียส อากาศจะหนาวๆ เย็นๆ

ฤดูใบไม้ผลิ ประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ 6-14 องศาเซลเซียส อากาศจะเย็นๆ

ฤดูร้อน ประมาณช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 16-18 องศาเซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดประมาณเดือนกรกฎาคม

ฤดูใบไม้ร่วง ประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิประมาณ 5-15 องศาเซลเซียส อากาศช่วงนี้จะเย็นๆ

เวลาที่ประเทศเบลเยี่ยมต่างกับประเทศไทยหรือเปล่า

เวลาประเทศเบลเยี่ยมห่างจากประเทศไทย 5 ชั่วโมง

นักท่องเที่ยวไทยต้องขอวีซ่าเบลเยี่ยมหรือเปล่า

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย หากต้องการไปเที่ยวเบลเยี่ยมยังต้องขอยื่นวีซ่าเบลเยี่ยมอยู่

นักท่องเที่ยวไทยต้องขอวีซ่าเบลเยี่ยมหรือเปล่า

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศเบลเยี่ยมด้วยวีซ่าเบลเยี่ยมได้นานแค่ไหน

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศเบลเยี่ยมด้วยวีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทท่องเที่ยวหรือวีซ่าเชงเก้นประเภท C ได้ไม่เกิน 90 วัน หากคุณวางแผนที่จะพำนักระยะยาว คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทอื่น

เอกสารจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทท่องเที่ยว

 1. ฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าติดกัน
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 6. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ
 9. หลักฐานการจองที่พักหรือโรงแรม
 10. หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง 1 ฉบับ ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กร อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือถ้ากรณียังมีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาจะต้องใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
 11. ใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) ที่ออกโดยโรงพยาบาลหรือสถาบันการแพทย์ ซึ่งจะอาศัยการกรอกลงในแบบฟอร์มที่ทางสถานทูตฯ เบลเยี่ยมเป็นผู้กำหนด

ถ้าหากผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม

 1. จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่ายและผู้เดินทาง โดยต้องระบุว่า จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดด้วย (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น)
 2. ใบสูติบัตรตัวจริงและสำเนา (ใบเกิด) สำหรับกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ สำเนาทะเบียนสมรส/ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
 3. จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริงและ Statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนของผู้ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้และจะต้องระบุด้วยว่า ออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 4. ในกรณีเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องพร้อมกับผู้ปกครอง หรือบิดาและมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางพร้อมกับใคร เกี่ยวข้องกันในฐานะอะไร
เอกสารจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทท่องเที่ยว

ขั้นตอนการขอวีซ่าเบลเยี่ยม

1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

2. จองคิวออนไลน์กับศูนย์รับทำวีซ่า

3. เมื่อถึงวันนัด ผู้ขอวีซ่าต้องเดินทางไปยื่นเอกสารตามสถานที่ที่กำหนด เตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียม หลักฐานการจองนัดหมาย

4. ยื่นเรื่องตามวิธีขอวีซ่าสเปนประเภทท่องเที่ยวและชำระค่าธรรมเนียม

5. รอผลการยื่นคำร้องขอวีซ่าตามระยะเวลาที่กำหนด

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

สำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่ 3,040 บาท

สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปีอยู่ที่ 1,520 บาท

ค่าธรรมเนียมของศูนย์รับยื่นวีซ่า TLScontact คนละ 760 บาท

สถานที่ยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม

ศูนย์ยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม (TLScontact)

ที่อยู่: อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร: 02-838-6666

เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08:00 - 12:30น. และ 13:30 - 16.30น.

เวลานัดหมายเรื่องทั่วไป: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08:00 - 12:30น. และ 13:30 - 16:00 น. ; วันเสาร์ 08:00 - 12:00 น.

เวลาคืนเล่มหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08:00 - 12:30 น. และ 13:30 - 16:30 น.

ประเทศเบลเยี่ยมใช้สกุลเงินอะไร

เบลเยี่ยมใช้สกุลเงิน ยูโร (Euro) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 36- 40 บาทต่อ 1 ยูโร หากเงินยูโรไม่พอ สามารถใช้บัตรเครดิตได้

โดยสรุปแล้ว การขอวีซ่าเบลเยี่ยมไปยังเบลเยี่ยมสามารถเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหากคุณมีเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เมื่อคุณได้รับวีซ่าเบลเยี่ยมแล้ว ก็ถึงเวลาจองตั๋วเครื่องบินไปเบลเยี่ยมและเริ่มวางแผนการเดินทางของคุณ อย่าพลาดโอกาสในการสัมผัสกับวัฒนธรรมเบลเยี่ยม จองตั๋วเครื่องบินและที่พักได้แล้ววันนี้ที่ trip.com

คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที
เที่ยวเบลเยี่ยมต้องขอวีซ่าหรือไม่ ข้อมูลวีซ่าเบลเยี่ยมทั้งหมดที่คุณควรรู้