เที่ยวโปแลนด์ต้องขอวีซ่าหรือไม่ ข้อมูลวีซ่าโปแลนด์ทั้งหมดที่คุณควรรู้

รูปโปรไฟล์ของผู้เขียน

โดย Trip Tips

เที่ยวโปแลนด์ต้องขอวีซ่าหรือไม่ ข้อมูลวีซ่าโปแลนด์ทั้งหมดที่คุณควรรู้

คุณต้องใช้วีซ่าโปแลนด์เมื่อเดินทางไปประเทศโปแลนด์หรือไม่ คุณกำลังวางแผนเดินทางไปโปแลนด์อยู่หรือเปล่า หากเป็นเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดและข้อกำหนดของวีซ่าโปแลนด์ในการเข้าประเทศโปแลนด์ คู่มือนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่คุณในการขอวีซ่าโปแลนด์ เพื่อเดินทางไปโปแลนด์

โปแลนด์อยู่ที่ไหน

โปแลนด์เป็นประเทศใจกลางยุโรปที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีพรมแดนติดประเทศเยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย ลิทัวเนีย

ไปเที่ยวโปแลนด์ช่วงไหนดีนะ

ประเทศโปแลนด์มีทั้งหมด 4 ฤดู

ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม อุณหภูมิประมาณ -5 ถึง -1 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ ประมาณช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

ฤดูร้อน ประมาณช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิประมาณ 16.5-19 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ร่วง ประมาณช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

เวลาที่ประเทศโปแลนด์ต่างกับประเทศไทยหรือเปล่า

เวลาประเทศโปแลนด์ห่างจากประเทศไทย 6 ชั่วโมง

นักท่องเที่ยวไทยต้องขอวีซ่าโปแลนด์หรือเปล่า

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย หากต้องการไปเที่ยวโปแลนด์ยังต้องขอยื่นวีซ่าโปแลนด์อยู่

นักท่องเที่ยวไทยต้องขอวีซ่าโปแลนด์หรือเปล่า

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศโปแลนด์ด้วยวีซ่าโปแลนด์ได้นานแค่ไหน

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศโปแลนด์ด้วยวีซ่าโปแลนด์ ประเภทท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 90 วัน หากคุณวางแผนที่จะพำนักระยะยาว คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าโปแลนด์ประเภทอื่น

เอกสารจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าโปแลนด์ ประเภทท่องเที่ยว

 1. ฟอร์มคำร้องขอวีซ่าโปแลนด์
 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 6. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ
 9. หลักฐานการจองที่พักหรือโรงแรม
 10. หลักฐานการทำงาน

สำหรับพนักงานบริษัท/ ข้าราชการ ใช้เอกสารรับรองการทำงานฉบับจริงระบุชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาวันลาหยุด เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีอายุเอกสารไม่เกิน 30 วันจากวันยื่น

สำหรับประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่อายุเอกสารไม่เกิน 90 วัน

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ที่อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน

ถ้าหากผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม

 1. จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่ายและผู้เดินทาง โดยต้องระบุว่า จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดด้วย (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น)
 2. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ สำเนาทะเบียนสมรส/ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
 3. จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริงและ Statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนของผู้ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้และจะต้องระบุด้วยว่า ออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 4. ในกรณีเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องพร้อมกับผู้ปกครอง หรือบิดาและมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางพร้อมกับใคร เกี่ยวข้องกันในฐานะอะไร
นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศโปแลนด์ด้วยวีซ่าโปแลนด์ได้นานแค่ไหน

ขั้นตอนการขอวีซ่าโปแลนด์

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
 2. จองคิวออนไลน์กับศูนย์รับทำวีซ่า
 3. เมื่อถึงวันนัด ผู้ขอวีซ่าต้องเดินทางไปยื่นเอกสารตามสถานที่ที่กำหนด เตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียม หลักฐานการจองนัดหมาย
 4. ยื่นเรื่องตามวิธีขอวีซ่าสเปนประเภทท่องเที่ยวและชำระค่าธรรมเนียม
 5. รอผลการยื่นคำร้องขอวีซ่าตามระยะเวลาที่กำหนด

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าโปแลนด์

ค่าธรรมเนียมวีซ่าโปแลนด์อยู่ที่ประมาณ 2,947 บาท

*ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงิน

สถานที่ยื่นขอวีซ่าโปแลนด์

ที่อยู่: ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-079-7300

เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ 09:00-12:00 น.

E-mail: consulate.bangkok@msz.gov.pl

ประเทศโปแลนด์ใช้สกุลเงินอะไร

โปแลนด์ใช้สกุลเงิน ซวอตือ (Zloty) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 8.23 บาทต่อ 1 ซวอตือ

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำที่ประเทศโปแลนด์

 1. กรุงวอร์ซอ Warsaw เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์
 2. คราเคา Krakow เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของโปแลนด์
 3. ซาโกปาเน Zakopane เป็นเมืองแห่งขุนเขาและสวรรค์ของนักสกี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโปแลนด์

ที่พักแนะนำที่โปแลนด์

โดยสรุปแล้ว การขอวีซ่าโปแลนด์ไปยังโปแลนด์สามารถเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหากคุณมีเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เมื่อคุณได้รับวีซ่าแล้ว ก็ถึงเวลาจองตั๋วเครื่องบินไปโปแลนด์และเริ่มวางแผนการเดินทางของคุณ อย่าพลาดโอกาสในการสัมผัสกับวัฒนธรรมโปแลนด์ จองตั๋วเครื่องบินและที่พักได้แล้ววันนี้ที่ trip.com

คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที
เที่ยวโปแลนด์ต้องขอวีซ่าหรือไม่ ข้อมูลวีซ่าโปแลนด์ทั้งหมดที่คุณควรรู้