เที่ยวออสเตรเลียต้องขอวีซ่าหรือไม่ ข้อมูลวีซ่าออสเตรเลียทั้งหมดที่คุณควรรู้

รูปโปรไฟล์ของผู้เขียน

โดย Trip Tips

เที่ยวออสเตรเลียต้องขอวีซ่าหรือไม่ ข้อมูลวีซ่าออสเตรเลียทั้งหมดที่คุณควรรู้

คุณต้องใช้วีซ่าออสเตรเลียเมื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลียหรือไม่ คุณกำลังวางแผนเดินทางไปประเทศออสเตรเลียอยู่หรือเปล่า หากเป็นเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดและข้อกำหนดของวีซ่าออสเตรเลียในการเข้าประเทศออสเตรเลีย คู่มือนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่คุณในการขอวีซ่าออสเตรเลียสำหรับการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานแค่ไหน

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานถึง 90 วันด้วยวีซ่าออสเตรเลียประเภท Visitor visa (subclass 600) อย่างไรก็ตาม หากคุณวางแผนที่จะพำนักระยะยาว คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทอื่น

วีซ่าออสเตรเลียประเภท Visitor visa (subclass 600)

คือวีซ่าออสเตรเลียที่ผู้เยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียใช้ถือเพื่อเดินทางเข้าออสเตรเลียเพื่อจุดประสงค์การท่องเที่ยวหรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ เช่น การพักร้อน การเดินทางเพื่อธุรกิจ การเยี่ยมญาติหรือเพื่อน รวมถึงการเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

เงื่อนไขของวีซ่าออสเตรเลียประเภท Visitor visa (subclass 600)

 • สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
 • สามารถเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่มีระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 3 เดือนได้
 • ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นไม่สามารถทำงานได้

เอกสารสำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภท Visitor visa (subclass 600)

 • แบบฟอร์มการขอออนไลน์ สำหรับวีซ่าออสเตรเลียท่องเที่ยว ประเภท Visitor visa (subclass 600)
 • แบบฟอร์ม 1419 สำหรับวีซ่าออสเตรเลียท่องเที่ยวประเภท Visitor visa (subclass 600) เพื่อท่องเที่ยว สันทนาการ หรือเยี่ยมเพื่อน ญาติพี่น้อง การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมในระยะเวลาสั้นๆ โปรดกรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัคร
 • ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรายบุคคล
 • สำเนาหนังสือเดินทางแสดงหน้าที่มีรายละเอียดของผู้สมัครที่ชัดเจนและสำเนาแสดงประวัติการเดินทางเข้าออกที่ผ่านมาในหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางนี้ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนและต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาที่ประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • รูปถ่ายปัจจุบันขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง 1 รูป (ขนาด 45mm x 35mm) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนที่ผ่านมา ภาพควรเห็นบริเวณส่วนศีรษะและไหล่บนพื้นสีเรียบและเขียนชื่อสกุลผู้สมัครไว้ด้านหลังรูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานทางครอบครัว (สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานทางการเงิน และอื่นๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้สมัครและถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศตน)
 • ในกรณีที่มีผู้สนับสนุนใบสมัคร โปรดแสดงจดหมายเชิญจากผู้สนับสนุนและหลักฐานของความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย เช่น หลักฐานการติดต่อระหว่างกัน (จดหมาย อีเมลล์ ข้อความ), บิลค่าโทรศัพท์, รูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินและหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน หากผู้สนับสนุนใบสมัครเป็นบุคคลสัญชาติออสเตรเลียและมิได้เป็นญาติพี่น้องโดยสายเลือด โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน
 • หลักฐานซึ่งแสดงว่า ผู้สมัครมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอหรือมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอ สำหรับใช้จ่ายของตนเอง (และสมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางร่วม ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลียเช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารปัจจุบันที่แสดงรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 • หลักฐานการประกอบอาชีพการงาน เช่น จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้างระบุตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาที่ได้ทำงานและวันลาที่ได้อนุมัติ กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวให้ยื่นหลักฐานการเป็นเจ้าของ หลักฐานการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ หรือการเป็นผู้ร่วมลงทุน หุ้นส่วน ทะเบียนการค้า เป็นต้น
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางร่วมเป็นผู้เยาว์ มีอายุน้อยกว่า 18 ปีและผู้ปกครองตามสิทธิโดยชอบทางกฎหมายหรือบิดา/มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้เดินทางด้วย จะต้องแนบเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้อมผู้เยาว์อนุญาตให้ผู้เยาว์นั้นสมัครขอวีซ่าและทั้งยินยอมให้เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียทั้งชั่วคราวและหรือเป็นการถาวรได้ ในกรณีที่บิดาและหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์แต่ผู้เดียวตามกฎหมาย ให้แนบเอกสารแสดงสิทธิ์นั้นและไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารยินยอมให้เดินทาง

เอกสารเพิ่มเติมในการทำวีซ่าออสเตรเลียของผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

1. แบบฟอร์ม 1299 ลงนามโดยบิดาและมารดา (หรือจากผู้ถือสิทธิ์ในการดูแลผู้เยาว์) และหลักฐานการลงนาม (เช่น สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีลายเซ็นประกอบเพื่อยืนยัน)

2. ในกรณีที่ไม่สามารถลงนามในแบบฟอร์ม 1229 โดยบิดา-มารดา (หรือจากผู้ถือสิทธิ์ในตัวผู้เยาว์โดยชอบด้วยกฎหมาย) ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารแสดงถึงการได้สิทธิ์ในการดูแล ปกครองผู้เยาว์ จากหน่วยงานราชการไทย / สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น คำสั่งศาลจากประเทศไทยหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางได้ หรือ สำหรับประเทศไทย แสดง ป.. ซึ่งระบุสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิ์ในการปกครองผู้เยาว์ หรือใบมรณะบัตร ของผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า แสดงถึงสิทธิ์ในการปกครองบุตรแต่ผู้เดียว

เอกสารเพิ่มเติมในการทำวีซ่าออสเตรเลียสำหรับผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

1. ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพ

2. หลักฐานการประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ประเภทของวีซ่าออสเตรเลียอื่นๆ

วีซ่าออสเตรเลียแบ่งออกเป็นวีซ่าออสเตรเลียถาวรและวีซ่าออสเตรเลียชั่วคราว

วีซ่าออสเตรเลียถาวร

1. Family sponsored เช่น มีแฟนออสซี่

2. Employer sponsored คือ มีคุณสมบัตรครบ เป็นอาชีพที่ออสเตรเลียต้องการ รวมถึงประสบการณ์และคุณสมบัติอื่นๆ นายจ้าง sponsor pr ให้

3. Skilled รัฐออก pr ให้จาก skill

4. นักลงทุน

5. Global talent มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

วีซ่าออสเตรเลียชั่วคราว

1. WAH คุณสมบัติครบ ไปอยู่ออสเตรเลียได้หนึ่งปีด้วยวีซ่าออสเตรเลียประเภท WAH และมีโอกาสต่อได้อีก อย่างไรก็ตามวีซ่าออสเตรเลีย ประเภท WAH ได้ปีละ 2,000 คนสำหรับประเทศไทย

2. Employer เป็นอาชีพที่ออสเตรเลียต้องการ มีคุณสมบัติครบ รวมถึงประสบการณ์ นายจ้าง sponsor วีซ่าทำงานให้

3. Tourist/Visitor วีซ่าออสเตรเลียท่องเที่ยว

4. Student เป็นวีซ่าออสเตรเลียประเภทเรียน ไปทำงานได้ 48 ชั่วโมงต่อสองวีค ตอนปิดเทอมสามารถทำ full time ได้

5. Post study วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ แบ่งเป็น Post Study Work Stream ซึ่งวีซ่าออสเตรเลียนี้ได้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จบปริญญาโทด้านที่ต้องการในสถาบันที่กำหนดก็สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 5 ปีด้วยข้อกำหนดข้อนี้ต้องเรียนจบ higher ed หรือ research อย่างน้อยสองปีและมีคุณสมบัติตามที่เขาต้องการครบถ้วน อีกอันคือ Graduate Work Stream คือ เรียนด้านที่ออสเตรเลียต้องการ 2 ปี เป็น VET ได้ ต่อหลังเรียนจบ 2 ปีตอนนี้ (ถ้าคุณสมบัติครบ)

รายละเอียดวีซ่าออสเตรเลียประเภทอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> https://thailand.embassy.gov.au/

การยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว มี 2 ช่องทาง

1. ยื่นวีซ่าออสเตรเลียผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงาน Immigration ของประเทศออสเตรเลีย ผ่านทาง ImmiAccount

2. ยื่นเอกสารผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS Australia) ประเทศไทย

สถานที่ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย (AVAC) ประจำ ประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัท VFS Global ซึ่งทางสำนักงานสามารถทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (พิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายภาพ) ได้ทันทีหลังจากยื่นใบสมัคร ผู้สมัครควรทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ VFS Global เพื่อยื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

สถานที่ทำวีซ่าออสเตรเลีย (กรุงเทพ): ชั้น 28, อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกเลข 3) โทร: 021187100

สถานที่ทำวีซ่าออสเตรเลีย (เชียงใหม่): เลขที่ 191, ชั้น 6, อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 (ตรงข้ามเมญ่า ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่) โทร: 021187100

ค่าใช้จ่ายในการขอยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

 • ยื่นวีซ่าออสเตรเลียผ่านระบบออนไลน์ ราคา 145 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
 • ยื่นวีซ่าออสเตรเลียผ่านศูนย์วีซ่าออสเตรเลีย 3,150 บาท

โดยสรุปแล้ว การขอวีซ่าไปยังประเทศออสเตรเลียสามารถเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหากคุณมีเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เมื่อคุณได้รับวีซ่าแล้ว ก็ถึงเวลาจองตั๋วเครื่องบินไปประเทศออสเตรเลียและเริ่มวางแผนการเดินทางของคุณ อย่าพลาดโอกาสในการสัมผัสกับประสบการณ์ที่ออสเตรเลีย จองตั๋วเครื่องบินและที่พักได้แล้ววันนี้ที่ trip.com

คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที
เที่ยวออสเตรเลียต้องขอวีซ่าหรือไม่ ข้อมูลวีซ่าออสเตรเลียทั้งหมดที่คุณควรรู้