https://th.trip.com/travel-guide/attraction/vologda-4721/tourist-attractions/type-historical-architectures-71-38629/

44 กิจกรรมน่าทำในโวลอกดา

ผลการค้นหาเฉพาะพื้นที่โดยรอบ
สถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญ
สถาปัตยกรรมโบราณ
ล้างทั้งหมด
  • แนะนำ
  • คะแนนจากผู้เดินทาง
  • ความนิยม
  • ปริมาณการขาย (สูงสุดก่อน)
  • ระยะทาง (ใกล้สุดก่อน)