ข้อแนะนำการเข้าสถานีและขึ้นรถไฟ

เจ้าหน้าที่จะขอดูเอกสารประจำตัว (ที่ใช้ตอนจอง) และตั๋วรถไฟก่อนเข้าสถานี คุณควรมาถึงประตูขึ้นรถก่อนเวลาออกเดินทาง 20-30 นาที (ประตูขึ้นรถจะปิดก่อนเวลาออกเดินทาง 5-10 นาที)

สำหรับตั๋วรถไฟที่ออกจากสถานีรถไฟเกาลูนตะวันตก โปรดมาถึงสถานีล่วงหน้า 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อรับตั๋วและผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออก

สำหรับตั๋วรถไฟที่ออกเดินทางไปหรือจากสถานีรถไฟกวางโจว-ฮ่องกง โปรดมาถึงสถานีล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออก