https://th.trip.com/travel-guide/attraction/kalambaka-1997/tourist-attractions/type-observation-decks-71-38631/

42 กิจกรรมน่าทำในแคลามาทา

ผลการค้นหาเฉพาะพื้นที่โดยรอบ
สถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญ
จุดชมวิว
ล้างทั้งหมด
  • แนะนำ
  • คะแนนจากผู้เดินทาง
  • ความนิยม
  • ปริมาณการขาย (สูงสุดก่อน)
  • ระยะทาง (ใกล้สุดก่อน)