https://th.trip.com/travel-guide/attraction/dumaguete-57594/tourist-attractions/type-water-sports-71-38638/
ดูบนแผนที่

99 กิจกรรมน่าทำในดูมาเกเต

ผลการค้นหาเฉพาะพื้นที่โดยรอบ
กีฬากลางแจ้ง
กีฬาทางน้ำ
ล้างทั้งหมด
  • แนะนำ
  • คะแนนจากผู้เดินทาง
  • ความนิยม
  • ปริมาณการขาย (สูงสุดก่อน)
  • ระยะทาง (ใกล้สุดก่อน)