https://th.trip.com/toplist/topexperience/la-paz-outdoor-sports-1011000001410001619

ที่เที่ยวน่าสนใจ

ท็อป 10 กีฬากลางแจ้งในลาปาซ ปี 2023

อัปเดต Invalid Date
 • TOP 1

  Gravity Bolivia

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  878 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 2

  Ride On Bolivia Biking

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  2 กม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 3

  Xtreme Downhill

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  812 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 4

  Vertigo Biking Bolivia

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  814 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 5

  La Paz Golf Club

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  9 กม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 6

  Bolivian Mountaineering

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  972 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 7

  Mayhem Adventures

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  767 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 8

  Madness Bolivia

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  808 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 9

  Evolution Ride Spirit

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  997 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 10

  Climbing South America

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  875 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 11

  Freebikes

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  785 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 12

  Thaki Voyage

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  1.8 กม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 13

  High Camp Lodge

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  811 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 14

  AONE Biking

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  8.2 กม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 15

  Jump Bolivia

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  961 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 16

  B Side Mountain Bike Adventures

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  8.2 กม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง
 • TOP 17

  Space Biking

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ลาปาซ
  809 ม. จากตัวเมือง
  กีฬากลางแจ้ง