Singapore Flyer ตัวแทนการจองร้านอาหารบนความสูง 165 เมตร (เคบินรวมสำหรับ 2 คน)
หมายเลขกิจกรรม: 59519431
รายการโปรด
(3)
1/3
สิงคโปร์
E-Voucher
เจอที่สถานที่นัดหมาย
ภาษาจีนกลาง/ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 90นาที
วันนี้ว่าง
การยืนยันการจอง
ไม่มีการคืนเงิน
รายละเอียด