ทัวร์ 1 วันที่ตลาดเก่าเจิ้วเฟิ่น + ตลาดเก่าสิบฟั่น + อุทยานธรณีวิทยาเยลิ้ว【รถรับส่งพร้อมคนขับ | สถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวันเหนือ | รับส่งจากโรงแรมในกรุงไทเป | ท่องเที่ยวไต้หวันแบบอิสระ】
หมายเลขกิจกรรม: 50718217
4.8/5
14 รีวิว
|
จองแล้ว 90 คน
รายการโปรด
(19)
1/19
ออกเดินทางจากไทเป
ทัวร์ (คนขับส่วนตัว)
เวาเชอร์/E-Voucher
ภาษาจีนกลาง/ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 8ชั่วโมง
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 24 มิ.ย.
ยืนยันทันที
รายละเอียด