FAQ: เที่ยวเยอรมนี เตรียมตัวอย่างไร

รูปโปรไฟล์ของผู้เขียน

โดย QI

ในช่วงสถานการ์ณโควิด-19 เชื่อว่ามีหลายคนที่อยากไปเที่ยวประเทศเยอรมนี แต่ยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวและทางประเทศมีข้อกำหนดอะไรบ้าง วันนี้ Trip.com จะพามาทำความเข้าใจกันก่อนเดินไปยังประเทศเยอรมนีค่ะ 🤓

Q : ข้อจำกัดของประเทศ(เยอรมนี) มีอะไรบ้าง ?

A: ล่าสุด!! เนื่องด้วยการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฉบับแรก พระราชกฤษฎีกาการเข้าประเทศของไวรัสโคโรน่าเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กฎที่เกี่ยวข้องกับโคโรน่าในการเข้าสู่ประเทศเยอรมนียังคงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 มาตรการกักตัวสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2022

พระราชกฤษฎีกาการเข้าประเทศของไวรัสโคโรน่ารวมถึงการจัดเตรียมหลักฐานการเข้าประเทศโดยไม่คำนึงถึงประเภทของการขนส่งและไม่ว่าการเข้าพักครั้งก่อนจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือพื้นที่ที่แปรผันของไวรัส ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปต้องมีผลการทดสอบเป็นลบ และ หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือหลักฐานการมีภูมิคุ้มกันเมื่อเข้าประเทศ ผู้ที่เคยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงหรือพื้นที่แปรผันของไวรัสในช่วง 10 วันก่อนเข้าประเทศ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัวในการลงทะเบียน แสดงหลักฐาน และกักตัว ทั้งนี้ ยังมีข้อยกเว้นที่จำกัด - การห้ามขนส่งผู้โดยสารโดยรถไฟ รถโดยสารประจำทาง เรือ และเที่ยวบินโดยตรงจากประเทศเหล่านี้

บทบัญญัติการกักตัวก่อนการเข้าประเทศนั้นได้รับการควบคุมอย่างสม่ำเสมอในระดับรัฐบาลกลางในกฎหมายว่าด้วยกฎระเบียบการเข้าประเทศของไวรัสโคโรน่ามาตรการกักตัวในการกักตัวจะมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 • หากคุณเคยใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือพื้นที่ที่น่ากังวล คุณจะต้องเดินทางไปที่บ้านของคุณ หรือที่พักอื่น ๆ ตามจุดหมายปลายทางของคุณ ตามหลักเกณฑ์ เมื่อมาถึงและต้องแยกตัวอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งเดือน ระยะเวลา 10 วัน (กักตัวที่บ้าน) หากคุณใช้เวลาในพื้นที่เสี่ยง คุณจะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน
 • หากคุณใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง การกักตัวที่บ้านสามารถเสร็จก่อนกำหนด โดยส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือการมีภูมิคุ้มกัน หรือผลการทดสอบเป็นลบต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ ผ่านพอร์ทัลการเดินทางของสหพันธ์สาธารณรัฐ( Federal Republic )ที่ https://einreiseanmeldung.de/ ผลการทดสอบจะลดระยะเวลาการกักตัวหากทำการทดสอบเกิน 5 วันหลังจากเข้าประเทศ ในกรณีของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี การกักตัวจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดวันที่ 5 หลังจากเข้าประเทศ

(FAQ เกี่ยวกับอยากไปเที่ยวที่ประเทศเยอรมนี)

Q :ส่วนผู้เยาว์ที่เดินทางไปต่างประเทศต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

A: สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียม:

 • สูติบัตร
 • หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)
 • ในกรณีที่ผู้มีอานาจปกครองไม่มาปรากฏตัวในวันยื่นคำร้อง ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้มีอานาจปกครอง (หนังสือจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือศาล โดยต้องใช้เอกสารตัวจริง)

Q: ข้อกำหนดของการฉีดวัคซีน ?

A: สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยพื้นฐานสามารถเดินทางจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปเข้าประเทศเยอรมนีได้อีกครั้งนับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เงื่อนไขคือ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี ต้องได้รับวัคซีนจนถึงโดสสุดท้าย ที่ทำให้การฉีดวัคซีนครบถ้วน (สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแล้ว: บูสเตอร์โดส) โดยต้องผ่านระยะเวลาการฉีดวัคซีนโดสสุดท้ายมาอย่างน้อย 14 วัน และเป็นวัคซีนดังรายชื่อ: Comirnaty Spikevax Vaxzevria และ COVID-19 Vaccine Janssen

วัดซีน ผู้ถือใบอนุญาตจำนวนโดสสำหลับการฉีดวัดซีนที่สมบูรณ์
Comirnaty
Zul.-Nr.EU/1/20/1528
BioNTech Manufacturing GmbH2
Spikevax
Zul.-Nr.EU/1/20/1507
Moderna Biotech Spain,S.L2
Vaxzevria
Zul.-Nr.EU/1/21/1529
AstraZeneca AB,Schweden2
COVID-19 Vaccine Janssen
Zul.-Nr.EU/1/20/1525
Janssen-Cilag International NV1

(FAQ เกี่ยวกับอยากไปเที่ยวที่ประเทศเยอรมนี)

ผู้ที่รับได้การฉีดวัคซีนแล้วนี้ สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้ทุกจุดประสงค์การเดินทางที่ได้รับอนุญาต และจากทุกประเทศที่ถึงแม้จะไม่อยู่ในรายชื่อประเทศปลอดภัยก็ตาม(รายละเอียด)

ในการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี จะต้องยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีน แบบดิจิตอลของ EU หรือหลักฐานการฉีดวัคซีนที่เทียบเท่า เป็นภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี หรือสเปน โดยในเอกสารต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับวัคซีน (อย่างน้อย ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด)
 • วันที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวนที่ได้รับการฉีดวัคซีน
 • ชื่อวัคซีน
 • ชื่อโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
 • ชื่อ และที่อยู่ของสถาบันหรือผู้ที่รับผิดชอบจัดการฉีดวัคซีน
 • หนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษหรือออนไลน์ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่โดยผู้ที่รับผิดชอบจัดการฉีดวัคซีน หากการลงลายเซ็นหรือตราประทับดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เนื่องด้วยเหตุผลด้านการบริหาร หนังสือรับรองต้องออกโดยสถาบัน หรือผู้รับผิดชอบด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยเฉพาะต้องมีการประทับตราหรือมีสัญลักษณ์ของทางรัฐที่ชัดเจน

เนื่องด้วยสถานการณ์การพิเศษของการฉีดวัคซีนในผู้เยาว์ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับอนุญาตให้เดินทางติดตามผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว แม้ว่าผู้เยาว์จะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ตาม

Q: นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปประเทศเยอรมนี ตอนนี้ยังต้องกักตัวไหม ?

A: หากส่งใบรับรองการมีภมิคุ้มกันหรือการฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศ ไม่จำเป็นต้องกักตัว ในกรณีของการส่งใบรับรองการทดสอบ การทดสอบพื้นฐานอาจต้องเกิดขึ้นไม่ช้ากว่า 5 วันหลังจากเข้าประเทศ สำหรับเด็กที่อายุยังไม่ถึง12 การกักตัวจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจากเข้าประเทศ 5 วัน

ถ้าคุณตัดสินใจว่า มีแพลนนอยากไปเที่ยวประเทศเยอรมนีแล้ว คุณสามารถทำตามขั้นตอนข้านล่างได้เลยนะคะ 😸

FAQ เกี่ยวกับอยากไปเที่ยวที่ประเทศเยอรมนี

(FAQ เกี่ยวกับอยากไปเที่ยวที่ประเทศเยอรมนี)

Q: หากดิฉันเคยติดเชื้อโควิด-19ก่อน แต่ตอนนี้ได้รับฉีดวัดซีนครบแล้ว ฉันจะยังสามารถไปเยอรมนีแบบไม่ต้องกักตัวได้หรือไม่?

A: ใบรับรองการฉีดวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกันสามารถแทนที่ใบรับรองการทดสอบเชิงลบและปล่อยคุณจากการกักกันรายการ แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้กับการเข้าพักครั้งก่อนในพื้นที่ที่แปรผันของไวรัส (รายละเอียด)

Q: ถ้ากลับประเทศไทย ต้องทำอย่างไร ?

A: สำหรับการเข้าประเทศไทยของบุคคลที่ฉีดวัคซีนครบ:

 • ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Pass รหัส QR ที่มีให้ผ่านโปรแกรมจะต้องแสดงต่อสายการบินก่อนออกเดินทางและเมื่อเข้าประเทศ ใบรับรองการเข้าเมือง (COE) ที่ออกก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ยังคงใช้ได้อยู่
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการรักษา COVID-19 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีประกันที่นั่น ก่อนอื่นคุณต้องชี้แจงกับคณะทูตไทยที่รับผิดชอบในต่างประเทศก่อนว่านี่จะเป็นทางเลือกหนึ่งหรือไม่
 • หลักฐานการจองที่พักกักตัวทางเลือกหรือโรงแรม SHA + เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งคืนเพื่อรอผลการทดสอบ PCR หลังการเข้า สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเบอร์ลินเผยแพร่รายชื่อโรงแรมกักตัวที่ได้รับอนุมัติ การจองจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนเริ่มการเดินทาง
 • หลักฐานการทดสอบ PCR เป็นลบ และเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงเมื่อออกเดินทางในประเทศต้นทาง
 • การทดสอบ PCR เป็นลบหลังจากเข้าประเทศ
 • ติดตั้ง Tracking-App "หมอชนะ"

สำหรับผู้เดินทางที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน ภาระหน้าที่ในการกักตัวเป็นเวลา 10 วันในโรงแรมที่กักตัวที่ได้รับการยอมรับ จะมีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Update: วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เด็กไทยอายุ 12-17ปี ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม บินกลับไทยคนเดียวได้

"ผู้ที่ถือสัญชาติไทย" ที่มีอายุระหว่าง 12 - 17 ปี

 • หากได้รับวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 1 โดส สามารถเดินทางกลับประเทศไทย แบบ Test & Go และ Sandbox โดยไม่ต้องเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง
 • กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ยังจะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง ตามแนวทางเดิม

1. ต้องมีหลักฐานว่าได้รับวัคซีนที่ประเทศไทยรับรอง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง

2. ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass โดยใช้หนังสือเดินทางไทย

3. ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้แต่ต้องการเดินทางด้วยมาตรการใหม่ จะต้องลงทะเบียนใหม่

ถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วว่าต้องกลับประเทศไทย มีสายการบินอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 😸

FAQ เกี่ยวกับอยากไปเที่ยวที่ประเทศเยอรมนี

Q: จองเที่ยวบิน Trip.com อย่างไร ?

A:

1. กดจองเที่ยวบินที่Website คลิกเลย 👌

2. เลือกวันที่และเที่ยวบินตามความต้องการ

3. เลือกประเทศต้นทาง กับ ปลายทาง ตามความต้องการ

4. ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินก่อนจอง

5. กรอกข้อมูลผู้โดยสารอย่างถูกต้อง

6. สุดท้าย ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง (ข้อมูลของเที่ยวบิน/ผู้โดยสาร) กดถัดไปเพื่อจ่ายเงิน เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ😝

ขอให้แฮปปี้กับการเดินทางนะคะ~💞

Q: วันเปิดทำการของสถานทูตสถานทูตเยอรมนี(ที่กรุงเทพฯ)

A: เวลาเปิดทำการของสถานทูต: จันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.30 –11.30 น.(เวลาไทย)

ถ้าท่านมีปัญหา กรุณาติดต่อแผนกกงสุลและแผนกวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ท่านสามารถเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยจะต้องทำการนัดหมายผ่านระบบการนัดหมายของ สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

ถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะไปประเทศเยอรมนี คลิกจองตั๋ว ที่นี่😉 ได้เลยค่ะ

You may also be interested in:

📍 2564 สถานที่ท่องเที่ยว 50 สถาน ที่ น่า สนใจ

📍 คำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง COVID19

📍 FAQ เกี่ยวกับอยากไปเที่ยวที่ประเทศสหราชอาณาจักร

📍Germany เมืองสวยชวนฝัน ดั่งเทพนิยาย

คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที