เปิดประเทศไทย 1 พฤศจิกายน เข้า-ออกไทยอย่างไรบ้าง

GLS***84
4 พ.ย. 2021

ตารางเนื้อหา

เตรียมตัวกัน 63 ประเทศที่เข้าไทยได้
ขั้นตอนในการเดินทางไปต่างประเทศ
เปิดประเทศไทย 1 พฤศจิกายน เข้า-ออกไทยอย่างไรบ้าง

จำนวน 63 ประเทศ สามารถเดินทางเข้าไทยได้ วันนี้ Trip.com จึงขอนำข้อมูลที่ควรทราบเมื่อต้องการเดินทางเข้าและออก

จากประเทศไทยฉบับล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2564 รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง มาดูพร้อมกันเลย

เตรียมตัวกัน 63 ประเทศที่เข้าไทยได้

เปิดประเทศไทย 1 พฤศจิกายน เข้า-ออกไทยอย่างไรบ้าง

ตามที่มีประกาศจากทางกระทรวงการต่างประเทศประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจำนวน 46 ประเทศ และต่อมาเปิ่มมาเป็นรวม 63 ประเทศ สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตามนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุข ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ได้กำหนด 63 ประเทศจากเดิม 10 ประเทศ ที่สามารถเดินทางเข้าไทยได้ มีดังต่อไปนี้

- ทวีปยุโรป จำนวน 29 ประเทศ

- ทวีปเอเชีย จำนวน 29 ประเทศ

- ทวีปอเมริกาเหนือ จำนวน 2 ประเทศ

- ทวีปอเมริกาใต้ จำนวน 1 ประเทศ

- ทวีปออสเตรเลีย จำนวน 2 ประเทศ

ขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

เปิดประเทศไทย 1 พฤศจิกายน เข้า-ออกไทยอย่างไรบ้าง

ก่อนเดินทางเข้าไทย

1.ต้องทำการลงทะเบียน Thailand pass เข้าประเทศได้ที่ https://tp.consular.go.th/ โดยทำการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผู้ที่ได้รับ COE ไปแล้วก่อนหน้าสามารถใช้ฉบับเดิมได้และสามารถติดต่อขอรับเงินคืนจากโรงแรมของท่านโดยตรง

2.เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเข้าประเทศ

- หน้าข้อมูลหนังสือเดินทาง

- รายละเอียดการเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินที่แสดงชื่อของผู้เดินทาง วันเวลา และสนามบิน )

- ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด และมีวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ (สำหรับผู้ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติเท่านั้น)

- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทางออกจากสนามบินต้นทางและต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือ WHO เท่านั้น (เอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดวัคซีนทั้ง 2 เข็ม หรือ 1 เข็ม/ หรือรายละเอียกว่าเคยติดเชื้อและได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ภายในเวลา 3 เดือน)

- ใบยืนยันจองที่พักใน Alternative Quarantine หรือ SHA+ ไม่น้อยกว่า 1 คืน เพื่อรอผลตรวจ RT-PCR (ตรวจสอบรายชื่อโรงแรม SHA+ https://thaiontours.com/thailand/bangkok-sha-plus-hotels )

- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถมาพร้อมผู้ปกครองได้ โดยที่ผู้ปกครองต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ สามารถเข้าประเทศได้ภายใต้เงื่อนไข ไม่ต้องกักตัว และต้องรอผลตรวจ RT-PCR ในโรงแรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1 คืน

เปิดประเทศไทย 1 พฤศจิกายน เข้า-ออกไทยอย่างไรบ้าง

แสดงเอกสารต่อสายการบิน

1. Thailand Pass QR Code ที่ได้จากการลงทะเบียน ผู้ที่ได้รับ COE ไปแล้วก่อนหน้านี้สามารถใช้ฉบับเดิมได้

2. ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR แสดงผล Nagative (ไม่พบเชื้อ) ภายใน 72 ชั่วโมง

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

1. ตรวจหาเชื้อ RT-PCR ที่โรงแรม AQ หรือ SHA+ ที่ทำการจอง

2. พักรอผลตรวจในโรงแรม เมื่อผลตรวจออกไม่พบเชื้อ ท่านจึงสามารถเดินทางต่อได้ตามความต้องการ

เปิดประเทศไทย 1 พฤศจิกายน เข้า-ออกไทยอย่างไรบ้าง

ประเภทที่ 2 ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ หรือ ไม่มีเอกสารรองรับการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน

-กักตัวที่โรงแรม Alternative Quaratine ไม่น้อยกว่า 10 วัน ทุกกรณี

ก่อนเดินทาง

1. ทำการลงทะเบียน Thailand pass เข้าประเทศได้ที่ https://tp.consular.go.th/ โดยทำการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผู้ที่ได้รับ COE ไปแล้วก่อนหน้าสามารถใช้ฉบับเดิมได้

2.เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

- หน้าข้อมูลหนังสือเดินทาง

- รายละเอียดการเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินที่แสดงชื่อของผู้เดินทาง วันเวลา และสนามบิน )

-เอกสารยืนยันการจองที่พักในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine) ไม่น้อยกว่า 10 วัน แสดงเอกสารต่อสายการบิน

- Thailand Pass QR Code ที่ได้จากการลงทะเบียน ผู้ที่ได้รับ COE ไปแล้วก่อนหน้านี้สามารถใช้ฉบับเดิมได้

- ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR แสดงผล Nagative (ไม่พบเชื้อ) ภายใน 72 ชั่วโมง (ในกรณีที่สายการบิน / สนามบินที่จะเดินทางผ่านร้องขอ)

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

-กักตัวที่สถานกักตัว AQ อย่างน้อย 10 วัน

ขั้นตอนในการเดินทางไปต่างประเทศ

เอกสารสำคัญที่ต้องจัดเตรียม

- เอกสาร Fit to Fly เป็นใบรับรองสุขภาพพร้อมเดินทางทางอากาศ เผื่อยื่นยันความพร้อมสุขภาพของท่านก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน

- เนื่องจากแต่ละประเทศมีมาตรการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเอกสารที่สำคัญที่ท่าควรเตรียมคือผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR โดยมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ตั้งแต่รับการตรวจ

- วัคซีนพาสปอร์ต เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ยื่นยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อนำไปยืนยันว่าวัคซีนชนิดนี้ได้รับการรับรองจากประเทศที่เราไปหรือไม่

- เอกสารยื่นยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่ต่างประเทศ

- วีซ่า ในกรณีที่บางประเทศจำเป็นต้องใช้ ควรมีไว้ก่อนเดินทาง

- ประกัน เพื่อรับรองความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับท่าน

ก่อนเดินทางไปต่างประเทศต้องเตรียมตัวอย่างไร

1. ตรวจสอบมาตรการเดินทาง เข้าประเทศของประเทศที่ท่านจะเดินทางไป รวมทั้งประเภทการตรวจลงตราหรือวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ โดยตรวจสอบข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศปลายทางหรือเว็บไซต์ ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศปลายทาง

2. กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองจากประเทศปลายทางจะทำให้ท่านเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ท่านยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยเองด้วย ดังนั้นแล้วควรตรวจสอบข้อมูลปลายทางที่ท่านเดินทางไปก่อน สำคัญมาก ๆ

3. หากท่านประสบปัญหาในการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้น ๆ หรือติดต่อผ่าน Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2572 8442 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดประเทศไทย 1 พฤศจิกายน เข้า-ออกไทยอย่างไรบ้าง

ข้อปฏิบัติเมื่อถึงประเทศปลายทางแล้ว

1. เจ้าหน้าที่อาจตรวจเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง

2. เจ้าหน้าที่อาจมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ตามมาตราการของปลายทางที่ท่านเดินทาง

3. กรณีถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศปลายทาง คุณอาจถูกส่งตัวกลับมายังประเทศต้นทาง ในกรณีกลับมาประเทศไทยจะต้องกักตัวใน State quarantine ไม่น้อยกว่า 14 วัน

4. ถ้าประเทศปลายทางของท่านต้องการให้ท่านกักตัว ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ท่านจำเป็นต้องกักตัวตามมาตราการ การกักตัวของประเทศปลายทางที่ท่านไป

ข้อมูลจาก: https://thaiembdc.org/th/2021/10/21/enteringthailand1nov/ และ https://consular.mfa.go.th/th/content/

ใครที่เตรียมตัวกลับไทยหรือต้องการเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมเตรียมเอกสารดังกล่าวให้ครบนะคะเพื่อความสะดวกใน การเดินทางและอย่าลืมตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดทุกครั้ง ข้อมูลดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับนักท่องเที่ยวจำนวน 46 ประเทศเข้ามายังประเทศไทย

เปิดประเทศไทย 1 พฤศจิกายน เข้า-ออกไทยอย่างไรบ้าง