https://th.trip.com/blog/howtoapplythailandpasscorrectly/

เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

Blog Trip
Blog Trip
23 ธ.ค. 2021

เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เพื่อน ๆ หลายคนคงได้ยินคำว่า Thailand Pass มาก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากมาตราการคลายล็อกที่ให้นักท่องเที่ยวจำนวน 63 ประเทศ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมาแล้วเจ้า Thailland Pass มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเดินทาง เข้าประเทศไทยตอนนี้Trip.com ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Pass มาตอบข้อสงสัยและวิธีการลงทะเบียนมาให้เพื่อน ๆ แล้ว ไปดูพร้อมกันเลย


รู้จัก Thailand Pass

Thailand Pass คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้ Thailand Pass คือระบบการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดย นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องกรอกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพเพื่อยื่นขอ QR Code ในการใช้เข้าประเทศไทย โดยทำการขอล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง


ขั้นตอนที่ 1 ระบุว่าเป็น Thai Natinals หรือ Non-Thai Nationals

เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของการลงทะเบียน Thailand Pass ให้ผู้เดินทางเลือกระหว่าง คนไทย หรือ ชาวต่างชาติ ในตรงนี้สามารถเลือกภาษา ที่ต้องการใช้ในการลงทะเบียนได้อีกด้วยได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย

รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยใน Thailand Pass จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบด้วยกันโดยแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกันออกไป


รูปแบบที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนจากประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว (Exemption from Quarantine (Test and Go)

โดยมีเงื่อนไขระบุดังนี้

-เดินทางมาจากประเทศ / พื้นที่ ตามที่รัฐกำหนดรายชื่อประเทศ

-พำนักอยู่ในประเทศนั้นไม่น้อยกว่า 21 วัน

-ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง -จองที่พักในโรงแรม SHA+ หรือ AQ Hotel 1 คืน

-มีผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง-หนังสือเดินทาง

-เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

-หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน SHA+ หรือ AQ (สำหรับการพัก 1 คืน และรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง


รูปแบบที่ 2สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนและต้องการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Sandbox Programme)

โดยมีเงื่อนไขระบุดังนี้

-เดินทางเข้าพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในประเทศไทย

-ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางรายชื่อจังหวัด

-จองที่พักในโรงแรม SHA+ หรือ AQ Hotel ในพื้นที่ Sandbox 7 คืน

-มีผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง

-หนังสือเดินทาง

-เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

-หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน SHA+ (สำหรับการพัก 7 คืน และรวมค่าธรรมเนียม การตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และ ATK 1 ครั้ง)


รูปแบบที่ 3 สำหรับผู้ที่เดินทางโดยไม่เข้าข่ายเงื่อนไขใด ๆ ที่ทางรัฐบาลกำหนด (Alternative Quarantine)

โดยเงื่อนไขระบุดังนี้

-เดินทางเข้าประเทศโดยไม่เข้าข่ายเงื่อนไขใด ๆ

-ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

-เข้าพักใน AQ หรือโรงแรม 10 วัน เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง

-หนังสือเดินทาง

-หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน AQ (สำหรับการพัก 10 คืน และรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

โดยขั้นตอนนี้ผู้ที่เดินทางต้องอ่านรายละเอียดของข้อปฏิบัติเมื่อทางเดินเข้าสู่ประเทศไทย โดยรายละเอียดจะระบุไว้ 6 ข้อด้วยกัน เมื่ออ่านและทำความเข้าใจแล้วให้นักท่องเที่ยวกดปุ่มยืนยัน


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 4 กรอกวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

ข้อมูลที่ต้องกรอกได้แก่

- วัตถุประสงค์ในการเดินเข้าประเทศไทยได้แก่ ท่องเที่ยว ธุรกิจ การศึกษา สุขภาพ กลับภูมิลำเนา หรือ อื่น ๆ

- ประเทศต้นทาง

- สนามบินแรกที่คาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทย

- วันที่เดินทางถึงประเทศไทย

- ระยะเวลาในการเข้าพำนัก (วัน)


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 5 ลงทะเบียน Thailand Pass

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่

- ชื่อ - สกุล

- วันเดือนปีเกิด

- หมายเลขบัตรประชาชน

- อีเมล

- อาชีพ

- ข้อมูลหนังสือเดินทาง (ประเภทหนังสือเดินทาง หมายเลขหนังสือเดินทาง แนบรูปภาพหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น) **กรณีผู้ร่วมเดินทางอายุน้อยกว่า 12 ปี ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อ สัญชาติ เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และข้อมูลหนังสือเดินทาง


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

2. ข้อมูลการได้รับวัคซีน ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วัน ก่อนออกเดินทาง

- อัปโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 (หรือ Janssen ในกรณีฉีด 1 เข็ม)

โดยรายละเอียดมีดังนี้ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง รายละเอียดการฉีดวัคซีน **หากใบรับรองการฉีดวัคซีนมี QR Code สามารถแนบ QR Code เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

3 . ข้อมูลการจองที่พัก ข้อมูลการจองที่พัก

ช่องทางการจอง

- SHA+

- Alternative Quarantine

- Alternative Hospital Quarantine

- Other

- หมายเลขการจอง (Booking ID)

- ชื่อที่พัก

- ที่อยู่

- จังหวัด

- วันที่เข้าพัก

- วันที่เช็คเอาต์

เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ข้อมูลการติดต่อในประเทศต้นทาง

- ที่อยู่ในต่างประเทศ

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศ

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

- ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้

- โทรศัพท์มือถือ


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

4. ประวัติการเดินทาง

- กรอกข้อมูลประเทศที่นักท่องเที่ยวอาศัยอยู่/เดินทางไป ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นเวลา 14 วัน **ควรตอบสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความถูกต้องหากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้โดยเลือกกลับไปที่หน้าก่อนหน้าเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องสามารถเลือกกด บันทึกข้อมูล (Submit) ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้มีสัญาชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรรมธรรม์ในการลงทะเบียน Thailand Pass


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

การอนุมัติ Thailand Pass ใช้เวลากี่วัน

หลังจากยื่นและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นแล้วทางกรมควบคุมโรคจะตรวจสอบข้อมูลและใบรับรองการฉีดวัคซีนภายใน 1-3 วัน เมื่อได้รับการอนุมัติ Thailand Pass แล้ว นักท่องเที่ยวจะได้รับ QR Code ซึ่งจะต้องแสดง QR Code นี้แก่สายการบินที่เคาน์เตอร์ เช็กอินและต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย **เนื่องจาก Thailand Pass จะถูกคัดกรองโดยหน่วยงานกลางในประเทศไทยดังนั้นโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง


ใครที่กำลังสับสนว่าต้องลงทะเบียน Thailand Pass อย่างไรบ้างลองทำตามวิธีที่เรานำมาฝากกันนะคะ รับรองง่ายนิดเดียว สำหรับคนที่กรอกเอกสารแล้วอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาเพื่อขอเดินทางเข้าประเทศไทย ถ้าไม่อยากพลาดดีลเด็ด ๆ จองโรงแรมพร้อมที่พัก SHA+ ต้องที่นี่เลTrip.com ที่ที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงทุกดีลก่อนใคร


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างContact Center of the year 2022
Contact Center of the year 2022
Google Material Design Awards 2019
Google Material Design Awards 2019
trip.com group
SkyscannerTrip
Trip.com เป็นธุรกิจในกลุ่มบริษัทจำกัด Trip.com Group หนึ่งในบริษัทผู้นำการจองการท่องเที่ยวออนไลน์ของโลก