https://th.trip.com/blog/howtoapplythailandpasscorrectly/ https://th.trip.com/blog/howtoapplythailandpasscorrectly/

เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

Blog Trip
Blog Trip
23 ธ.ค. 2021

เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เพื่อน ๆ หลายคนคงได้ยินคำว่า Thailand Pass มาก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากมาตราการคลายล็อกที่ให้นักท่องเที่ยวจำนวน 63 ประเทศ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมาแล้วเจ้า Thailland Pass มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเดินทาง เข้าประเทศไทยตอนนี้Trip.com ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Pass มาตอบข้อสงสัยและวิธีการลงทะเบียนมาให้เพื่อน ๆ แล้ว ไปดูพร้อมกันเลย


รู้จัก Thailand Pass

Thailand Pass คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้ Thailand Pass คือระบบการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดย นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องกรอกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพเพื่อยื่นขอ QR Code ในการใช้เข้าประเทศไทย โดยทำการขอล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง


ขั้นตอนที่ 1 ระบุว่าเป็น Thai Natinals หรือ Non-Thai Nationals

เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของการลงทะเบียน Thailand Pass ให้ผู้เดินทางเลือกระหว่าง คนไทย หรือ ชาวต่างชาติ ในตรงนี้สามารถเลือกภาษา ที่ต้องการใช้ในการลงทะเบียนได้อีกด้วยได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย

รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยใน Thailand Pass จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบด้วยกันโดยแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกันออกไป


รูปแบบที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนจากประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว (Exemption from Quarantine (Test and Go)

โดยมีเงื่อนไขระบุดังนี้

-เดินทางมาจากประเทศ / พื้นที่ ตามที่รัฐกำหนดรายชื่อประเทศ

-พำนักอยู่ในประเทศนั้นไม่น้อยกว่า 21 วัน

-ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง -จองที่พักในโรงแรม SHA+ หรือ AQ Hotel 1 คืน

-มีผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง-หนังสือเดินทาง

-เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

-หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน SHA+ หรือ AQ (สำหรับการพัก 1 คืน และรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง


รูปแบบที่ 2สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนและต้องการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Sandbox Programme)

โดยมีเงื่อนไขระบุดังนี้

-เดินทางเข้าพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในประเทศไทย

-ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางรายชื่อจังหวัด

-จองที่พักในโรงแรม SHA+ หรือ AQ Hotel ในพื้นที่ Sandbox 7 คืน

-มีผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง

-หนังสือเดินทาง

-เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

-หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน SHA+ (สำหรับการพัก 7 คืน และรวมค่าธรรมเนียม การตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และ ATK 1 ครั้ง)


รูปแบบที่ 3 สำหรับผู้ที่เดินทางโดยไม่เข้าข่ายเงื่อนไขใด ๆ ที่ทางรัฐบาลกำหนด (Alternative Quarantine)

โดยเงื่อนไขระบุดังนี้

-เดินทางเข้าประเทศโดยไม่เข้าข่ายเงื่อนไขใด ๆ

-ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

-เข้าพักใน AQ หรือโรงแรม 10 วัน เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง

-หนังสือเดินทาง

-หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน AQ (สำหรับการพัก 10 คืน และรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

โดยขั้นตอนนี้ผู้ที่เดินทางต้องอ่านรายละเอียดของข้อปฏิบัติเมื่อทางเดินเข้าสู่ประเทศไทย โดยรายละเอียดจะระบุไว้ 6 ข้อด้วยกัน เมื่ออ่านและทำความเข้าใจแล้วให้นักท่องเที่ยวกดปุ่มยืนยัน


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 4 กรอกวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

ข้อมูลที่ต้องกรอกได้แก่

- วัตถุประสงค์ในการเดินเข้าประเทศไทยได้แก่ ท่องเที่ยว ธุรกิจ การศึกษา สุขภาพ กลับภูมิลำเนา หรือ อื่น ๆ

- ประเทศต้นทาง

- สนามบินแรกที่คาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทย

- วันที่เดินทางถึงประเทศไทย

- ระยะเวลาในการเข้าพำนัก (วัน)


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 5 ลงทะเบียน Thailand Pass

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่

- ชื่อ - สกุล

- วันเดือนปีเกิด

- หมายเลขบัตรประชาชน

- อีเมล

- อาชีพ

- ข้อมูลหนังสือเดินทาง (ประเภทหนังสือเดินทาง หมายเลขหนังสือเดินทาง แนบรูปภาพหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น) **กรณีผู้ร่วมเดินทางอายุน้อยกว่า 12 ปี ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อ สัญชาติ เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และข้อมูลหนังสือเดินทาง


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

2. ข้อมูลการได้รับวัคซีน ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วัน ก่อนออกเดินทาง

- อัปโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 (หรือ Janssen ในกรณีฉีด 1 เข็ม)

โดยรายละเอียดมีดังนี้ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง รายละเอียดการฉีดวัคซีน **หากใบรับรองการฉีดวัคซีนมี QR Code สามารถแนบ QR Code เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

3 . ข้อมูลการจองที่พัก ข้อมูลการจองที่พัก

ช่องทางการจอง

- SHA+

- Alternative Quarantine

- Alternative Hospital Quarantine

- Other

- หมายเลขการจอง (Booking ID)

- ชื่อที่พัก

- ที่อยู่

- จังหวัด

- วันที่เข้าพัก

- วันที่เช็คเอาต์

เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ข้อมูลการติดต่อในประเทศต้นทาง

- ที่อยู่ในต่างประเทศ

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศ

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

- ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้

- โทรศัพท์มือถือ


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

4. ประวัติการเดินทาง

- กรอกข้อมูลประเทศที่นักท่องเที่ยวอาศัยอยู่/เดินทางไป ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นเวลา 14 วัน **ควรตอบสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความถูกต้องหากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้โดยเลือกกลับไปที่หน้าก่อนหน้าเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องสามารถเลือกกด บันทึกข้อมูล (Submit) ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้มีสัญาชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรรมธรรม์ในการลงทะเบียน Thailand Pass


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

การอนุมัติ Thailand Pass ใช้เวลากี่วัน

หลังจากยื่นและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นแล้วทางกรมควบคุมโรคจะตรวจสอบข้อมูลและใบรับรองการฉีดวัคซีนภายใน 1-3 วัน เมื่อได้รับการอนุมัติ Thailand Pass แล้ว นักท่องเที่ยวจะได้รับ QR Code ซึ่งจะต้องแสดง QR Code นี้แก่สายการบินที่เคาน์เตอร์ เช็กอินและต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย **เนื่องจาก Thailand Pass จะถูกคัดกรองโดยหน่วยงานกลางในประเทศไทยดังนั้นโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง


ใครที่กำลังสับสนว่าต้องลงทะเบียน Thailand Pass อย่างไรบ้างลองทำตามวิธีที่เรานำมาฝากกันนะคะ รับรองง่ายนิดเดียว สำหรับคนที่กรอกเอกสารแล้วอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาเพื่อขอเดินทางเข้าประเทศไทย ถ้าไม่อยากพลาดดีลเด็ด ๆ จองโรงแรมพร้อมที่พัก SHA+ ต้องที่นี่เลTrip.com ที่ที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงทุกดีลก่อนใคร


เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง